วิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Lumion 7.3 Trial (สามารถใช้ทำงานได้ 7 วันในระยะเวลา 30 วัน )

วันนี้…คุณสามารถดาวน์โหลด Lumion7.3 Trial ซอฟต์แวร์สำหรับการนำโมเดลสถาปัตยกรรมมาจัดแสงเพื่อการ Render ในเวอร์ชัน Free Trial ทดลองใช้งานได้ฟรี 7 วัน อย่างง่าย ๆ…

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline)

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์