วิทยากร
วัตถุประสงค์

คุณอุทัย ชุติวิภาภรณ์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน AutoCAD Civil 3D for Highway Design และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป
หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD Civil 3D for Highway Design

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
 2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบทางในเบื้องต้น
 4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบงานทาง
รายละเอียดการอบรม
 1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
 3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

วันที่ 1 - หน้าจอโปรแกรม

 • การนำเข้าข้อมูลสำรวจ

 • การนำเข้าข้อมูลจาก Field Books

 • การนำเข้าข้อมูลจาก Point File

 • การสร้าง Point Styles, Point Groups, Point Label Style

 • การสร้าง Surface จาก Point File

 • การสร้าง Surface จาก Tin File

 • การสร้าง Surface จาก Dem File

 • การสร้าง Surface จากเส้น Contour

 • การแก้ไข Surface

 • การ Analyzing Surface

 • การกำหนดค่าระดับ เช่น Spot Elevation, Contour Label

วันที่ 2 – Highway Design (Part 1)

 • การสร้างเส้น Alignment (Create Alignment)

 • การใส่ Label ของเส้น Alignment (Add Label Alignment)

 • การแก้ไขข้อมูลของเส้น Alignment (Editing Alignment)

 • การสร้างเส้น Existing Profile (Creating Surface Profile)

 • การสร้างเส้น Finish Profile (Creating Profile)

 • การใส่ Label ของเส้น Profile (Add Label Profile)

 • การสร้างหน้าตัดถนน (Creating an Assembly)

 • การสร้างถนน 3 มิติ (Creating a Corridor Model)

 • การแก้ไขถนน 3 มิติ (Editing Corridor Section)

วันที่ 3 – Highway Design (Part 2)

 • การสร้างพื้นผิว Datum และ พื้นผิว Top (Create Surface Datum & Top)
 • การตัด Cross Section (Create Sample Line)
 • การคิดปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสดุ (Calculating Corridor Volumes)
 • การสร้างตารางแสดงปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสดุ
 • การสร้าง Sheet Plan & Profile
 • การสร้าง Sheet Cross Section

*** หมายเหตุ : เนื้อหาของการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

สิทธิพิเศษ

 

 1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
 2. เอกสารประกอบการอบรม
 3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
 4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป
สถานที่อบรม

VR Digital Training Center (ศูนย์อบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์)
154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณพงศธร ดำมณี (บอม) อีเมล์ phongsatorn@vr-3d.com หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9