วิทยากร
วัตถุประสงค์

คุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน AutoCAD Civil 3D และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป
หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD Civil 3D

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
 2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบพื้นที่ คิดปริมาณดินตัด-ดินถม,ขุดบ่อ และถมที่
 4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ ด้านออกแบบพื้นที่
รายละเอียดการอบรม
 1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
 3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

วันที่ 1 – หน้าจอโปรแกรม การนำเข้าข้อมูลสำรวจ

 • การนำเข้าข้อมูลจาก Field Books
 • การสร้าง Point Styles, Point Groups, Point Label Style
 • การสร้าง Point Table และสร้าง Point Table Styles
 • การสร้าง Surface จาก Point File
 • การสร้าง Surface จาก Tin File
 • การสร้าง Surface จาก Dem File
 • การสร้าง Surface จากเส้น Contour

วันที่ 2-3 – Site Design

 • การสร้าง Surface Styles
 • การแก้ไข Surface
 • การ Analyzing Surface
 • การกำหนดค่าระดับ เช่น Spot Elevation, Contour Label
 • การสร้าง Volume Surfaces
 • การสร้าง Parcel Styles
 • การสร้าง Parcel Label Styles
 • การแบ่งขนาดแปลงที่ดิน
 • การแสดงผลแปลงที่ดินและการสร้าง Parcel Tables
 • การสร้าง Feature Lines
 • การสร้าง Grading Styles และ Criteria Set
 • การสร้าง Grading Group และการสร้างพื้นผิวของ Grading Group
 • การคำนวณปริมาณดินตัด – ดินถม

*** หมายเหตุ : เนื้อหาของการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

สิทธิพิเศษ

 

 1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
 2. เอกสารประกอบการอบรม
 3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
 4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป
สถานที่อบรม

VR Digital Training Center (ศูนย์อบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์)
154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณพงศธร ดำมณี (บอม) อีเมล์ phongsatorn@vr-3d.com หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9