วิทยากร
วัตถุประสงค์

คุณกันตชาติ ลาภศิริกุล

 1. เพื่อสร้างทักษะการใช้งานโปรแกรม Lumion ในด้านการสร้างภาพเสมือนจริง และภาพ Animation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Lumion

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
รายละเอียดการอบรม
 1. ค่าอบรม 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
 3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอโปรแกรม Lumion
 • การ Import โมเดลมาจากโปรแกรมต่างๆ เช่น Revit, AutoCAD, SketchUp หรือ 3dMax เป็นต้น
 • การกำหนดสภาพอากาศ เช่น ทิศทางของแสงแดด และลักษณะของเมฆ
 • การสร้างลักษณะภูมิประเทศ เช่น การสร้างภูเขา, การขุดบ่อ, การสร้างทะเล, การใส่หญ้า เป็นต้น
 • การใส่โมเดลสำเร็จรูปของโปรแกรม Lumion เช่น ต้นไม้, รถ, เสียงดนตรี, ใส่ไฟ, ใส่หมอก, เฟอร์นิเจอร์, คน, บ้าน เป็นต้น
 • วิธีการตั้งกล้อง
 • การใส่ Effect ต่างๆ
 • การสร้างภาพนิ่ง
 • การสร้าง Animation

*** หมายเหตุ : เนื้อหาของการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

สิทธิพิเศษ

 

 1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
 2. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
 3. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป
สถานที่อบรม

VR Digital Training Center (ศูนย์อบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์)
154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณพงศธร ดำมณี (บอม) อีเมล์ phongsatorn@vr-3d.com หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9