BIM (Building Information Modeling)

BIM :Building Information Modeling (แบบจำลองสารสนเทศอาคาร) แนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างโดยการสร้างแบบจำลอง (Building Model) ที่มาพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศ (Information)

Autodesk Navisworks

Autodesk Navisworks ซอฟท์แวร์ที่มาตอบสนองกระบวนการ BIM : Building Information Modeling โดยใช้สำหรับการทำงานในลักษณะของ 4D และ 5D