VR Digital ร่วมกับ Novade Solutions จัดกิจกรรมแนะนำ Novade Quality แพลตฟอร์มสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับ Novade Solutions ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์และวงการก่อสร้างในประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “Novade Quality Application for Thailand”…