VR Digital ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา BIM ODYSSEY 2019: From Past to Future

วี อาร์ ดิจิตอล ร่วมกับ ออโต้เดสก์ ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง ภายในงาน BIM ODYSSEY 2019: From Past to Future โดยภายในกิจกรรมครั้งนี้ท่านจะได้พบกับการอัพเดทแนวโน้ม นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ…