[Revit] การใช้งานคำสั่ง Toposurface สำหรับการเขียนพื้นผิวภูมิประเทศ

สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในการเขียนพื้นผิวภูมิประเทศ ผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่ง Toposurface จากแถบเมนู Massing & Site เพื่อให้เกิดผิวดินขึ้นมา ซึ่งเมื่อเวลาเราทำการตัด Section ออกมา ก็จะปรากฎเป็นลาย Pattern ของดินในทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาใส่ลาย Pattern เอาเอง และยังมีความถูกต้อง กว่าการใช้คำสั่ง Fill Region ในการใส่ในลักษณะเดียวกับการใส่ลาย Hatch ใน AutoCAD

สำหรับการตั้งค่าความลึกของดินก็สามารถตั้งค่าได้โดยการเข้าไปกำหนดค่า Elevation of poche base ภายใน Site Settings ไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพ

error: Content is protected !!