[Revit] การจัดการค่าน้ำหนักของเส้นให้กับไฟล์ CAD ที่นำเข้ามาใช้งานในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการนำไฟล์ CAD ที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ AutoCAD เข้ามาใช้งาน โดยเฉพาะไฟล์ที่เป็นรายละเอียด (Detail) ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกอบการเขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit แล้วต้องการที่จะจัดการค่าน้ำหนักของเส้นที่นำเข้ามาจากไฟล์ CAD ที่จากเดิมจะเห็นเป็นเส้นที่มีน้ำหนักเดียวกันทั้งหมด สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1) ให้ทำการเลือกที่แถบเมนู Insert และกดที่คำสั่ง Import Line Weights ที่เป็นปุ่มลูกศรเล็กๆ ตามภาพ

2) โปรแกรมจะทำการแสดงหน้าต่างขึ้น เพื่อให้ท่านทำการกำหนดค่าน้ำหนักของเส้นปากกา เช่น น้ำหนักปากกาเบอร์ 2 (สีเหลือง) ใน AutoCAD จะให้เป็นน้ำหนักปากกาเบอร์อะไรในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit (มาตรฐาน Revit ที่ให้มามี 16 เบอร์)

3) เมื่อทำการปรับตั้งค่าเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกค่า โดยสามารถบันทึกการตั้งค่านี้เก็บไว้ใช้ได้ในโอกาสต่อ ๆ ไป เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

error: Content is protected !!