[Revit] การขึ้นรูปที่ดินใน Autodesk Revit จากค่าที่ได้จากการสำรวจพื้นที่จริง

สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นรูปที่ดินในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และมีไฟล์ค่า Survey ที่ได้จากการสำรวจพื้นที่จริง ในลักษณะของค่า Coordinate และค่าความสูง ท่านสามารถใช้คำสั่ง Toposurface ที่อยู่ในแถบเมนู Massing & Site ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit สำหรับการนำเข้าข้อมูล Points File ด้วยวิธีการดังภาพ ซึ่งคำสั่งนี้สามารถนำเข้าข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบของไฟล์นามสกุล CSV หรือ TXT เพื่อสร้างพื้นผิวของทีดินทั้งหมดได้ด้วยความรวดเร็ว

error: Content is protected !!