VR Digital ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด และบริษัท วีอาร์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งถึงการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของบริษัทฯ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวจะคลี่คลาย ดังนี้

  1. บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้จากที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) เพื่อเป็นการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อไวรัส ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนในสถานที่ต่าง ๆ ที่อาจเป็นจุดเสี่ยงระหว่างการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในช่วงระหว่างนี้การปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะยังคงเป็นไปตามปกติเท่าที่จะสามารถทำได้ และจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวมน้อยที่สุด โดยพนักงานทั้งหมดจะกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และสามารถเข้าปฏิบัติงานแบบเหลื่อมเวลาได้ หากยังมีความกังวลในการเดินทาง
  2. การติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขอเอกสารใบเสนอราคา รวมถึงการสั่งซื้อ หรือ ต่ออายุซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท่านยังคงสามารถติดต่อกับพนักงานขาย (Sales Representative) ที่ดูแลบริษัท/องค์กรของท่านได้ตามปกติ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อีเมล์ของพนักงานขาย และที่อีเมล์ sales@vr-3d.com
  3. การจัดส่งสินค้าและการวางบิล ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดส่งสินค้า และการวางบิลตามปกติ โดยพนักงานขาย (Sales Representative) จะดำเนินการประสานงานกับท่าน เพื่อนัดหมายกำหนดการจัดส่งสินค้า เวลา รวมถึงสถานที่จัดส่งสินค้าและการวางบิลที่เหมาะสม
  4. การประสานงานด้านบัญชีและการเงิน ท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณกชกร โฉมวงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5144-4655 หรือที่อีเมล์ kotchakron@vr-3d.com
  5. การจัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จะมีการเลื่อนกำหนดการจัดอบรม ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการอบรม และจะกลับมาเปิดจัดการอบรมอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะมีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 06-1853-4554 หรือ ที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com
  6. การบริการหลังการขายและการสนับสนุนทางด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ Autodesk รวมถึงซอฟต์แวร์อื่น ๆ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนท่านในวันและเวลาทำการตามปกติ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9675-7747 หรือ 06-5218-5445 และที่อีเมล์ support@vr-3d.com
  7. กิจกรรมและงานในส่วนอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจะมีมาตรการตามข้อ 1 เช่นเดียวกัน โดยท่านสามารถติดต่อกับทีมงานตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านเคยติดต่อประสานงาน หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

ขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัย และสุขภาพแข็งแรง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
บริษัท วีอาร์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

error: Content is protected !!