งาน “BIM&UAV Land Survey” เครื่องมือใหม่สำหรับสถาปนิกผังเมือง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ร่วมกับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม BIM (Building Information Modeling) สำหรับใช้ในงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์จากการใช้โปรแกรม ได้แก่ รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ (บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด), ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และคุณอุทัย ชุติวิภาภรณ์ (บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด) ในโปรแกรมที่ชื่อว่า Autodesk Infraworks

จุดเด่นของโปรแกรม Infraworks สามารถวางแผนงานโครงสร้างสาธารณูปโภค, การวางผังเมืองในรูปแบบ 3 มิติ ที่จะช่วยให้การวางแผนโครงการต่างๆ ทางด้านคมนาคม การขนส่ง แหล่งชุมชน แหล่งน้ำ ไปประเมินผลการออกแบบ และนำเสนอโครงการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มาทำงานร่วมกับการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้กันในปัจจุบันอย่าง GIS (Geographic Information System) พร้อมทั้งการใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อสำรวจและออกแบบผังเมือง มาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

error: Content is protected !!