โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติ BIM City Model (3D Visualization)

ตามที่ รัฐบาล ได้มีการประกาศนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” เพื่อจะดำเนินการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City) เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผ่านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการกำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองดิจิทัลแห่งแรกของประเทศ เนื่องจากความเหมาะสมของพื้นที่ และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติ ทางด้าน BIM City Model ในรูปแบบ 3D Visualization ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks360 ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Smart City รวมถึงเป็นการพัฒนาความสามารถและทักษะทางด้าน BIM City Model รูปแบบ 3D Visualization เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบแผนที่ของจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบ 3 มิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการต่อยอดการลงทุนภายในพื้นที่ของจังหวัดในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

• เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง BIM City Model ในรูปแบบ 3D Visualization ให้มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
• เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากร
• เพื่อพัฒนาบุคลากรในการนำเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ Autodesk Infraworks มาใช้กับกระบวนการการทำงาน
• เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานออกแบบวางแผนโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

• บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนงานเกี่ยวข้อง

• บุคลากรจากหน่วยงานภาคเอกชน ในส่วนงานเกี่ยวข้อง

• ผู้ประกอบการและบุคลากร ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

• บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวางแผนและวางผังเมือง
การออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม
ตลอดจนงานโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน
AutoCAD หรือ GIS เบื้องต้น

มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับการนำโมเดล
เมือง 3 มิติไปใช้งาน

ลักษณะการอบรมของหลักสูตร

การอบรมในช่วงเช้า
(ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.)

บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนในแต่ละวัน
โดยมีเอกสารประกอบที่อ้างอิงจากรายละเอียดหลักสูตรนั้นๆ

การอบรมในช่วงบ่าย
(ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.)

ลงมือทำ workshop จริง
โดยอ้างอิงจากเนื้อหาจากการบรรยายในช่วงเช้า

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ


คุณอุทัย ชุติวิภาภรณ์

รายละเอียดการอบรมของแต่ละหลักสูตร

การอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติ
ทางด้าน BIM City Model ในรูปแบบ 3D Visualization ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks360
โดยมีเนื้อหาการอบรมต่อเนื่องทั้งสิ้น 3 ขั้น คือ ขั้น Basic ขั้น Intermediate และขั้น Advanced
ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Intermediate และ Advanced จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในขั้น Advanced จำนวน 8 ท่าน ทางโครงการจะมีการคัดเลือกจากผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในขั้น Intermediate
โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทักษะจากการเรียน และเข้าร่วมการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

*** กำหนดการจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามความเหมาะสม ***

BASIC
PROGRAM

หลักสูตรขั้น Basic

เนื้อหาของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรู้จักภาพรวมและการใช้งานแถบเมนูคำสั่งของซอฟต์แวร์ รวมทั้งคำสั่งสำหรับการตรวจสอบ 3 มิติเบื้องต้น และการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือนำทาง 3 มิติ

• แนะนำระบบ BIM (Building Information Modeling) และระบบ TIM (Town Information Modeling)
• แผนที่และความสำคัญ
• ความสำคัญของการจัดทําแผนที่ 3 มิติ
• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System)
• ภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้งาน
• แนะนําภาพรวมของซอฟท์แวร์ Autodesk Infraworks
• การใช้งานแถบคําสั่งของซอฟท์แวร์ Autodesk Infraworks
• การใช้งานสําหรับคําสั่งสำหรับการตรวจสอบ 3 มิติ เบื้องต้น
• การใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือนำทาง 3 มิติ
• การดึงข้อมูล GIS เพื่อใช้ข้อมูลในการทํางาน
• การใช้งานเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ UAV ในการเก็บข้อมูล
• การบินสํารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่

กำหนดการจัดการอบรม

หลักสูตรจัดอบรมต่อเนื่องจำนวน 3 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน)
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

• วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560
• วันศุกร์ที่ 7 ถึง วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2560
• วันศุกร์ที่ 21 ถึง วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560

ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต
อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ม.สงขลานครินทร์
ถนนภูเก็ต
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

INTERMEDIATE
PROGRAM

หลักสูตรขั้น Intermediate

เนื้อหาของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจวิธีการนำเข้ารูปแบบภายนอก การนำภาพถ่ายดาวเทียมฉายลงไปยังพื้นผิว การเพิ่มน้ำไปยังโมเดลจากข้อมูล GIS การย่อขนาดของแบบ การเพิ่มรูปแบบอาคารเข้าไปยังโมเดลจากข้อมูล GIS และการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ไปยังโมเดล

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ 3 มิติบนระบบ BIM
• การตั้งค่าระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแผนที่
• การนําเข้าข้อมูลมาใช้ในโปรแกรม Autodesk Infraworks 360 ภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้งาน
• การสร้างแผนที่ภูมิประเทศจาก Bing Map ในระบบ Autodesk Infraworks
• การนําภาพถ่ายดาวเทียมฉายลงไปยังพื้นผิว
• การนําค่า DEM (Digital Elevation Modeling) มาใช้ในการสร้างพื้นผิวภูมิประเทศ
• การแปลงฐานข้อมูล GIS เข้ามาสร้างโมเดล
• การเพิ่มน้ำไปยังโมเดลจากข้อมูล GIS
• การสร้างรูปแบบ (Style) ของวัตถุต่างๆ ไวใช้ ้งาน
• การเพิ่มรูปแบบของอาคารเข้าไปยังโมเดล
• การนําโมเดล 3 มิติจากโปรแกรมอื่นเข้ามายัง Autodesk Infraworks 360
• การเพิ่มรูปแบบของถนนเขาไปยังโมเดลจากข้อมูล GIS
• การเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ไปยังโมเดล เช่น ท่อระบายน้ำ เป็นต้น

กำหนดการจัดการอบรม

หลักสูตรจัดอบรมต่อเนื่องจำนวน 4 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน)
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

• วันศุกร์ที่ 18 ถึง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
• วันศุกร์ที่ 25 ถึง วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
• วันศุกร์ที่ 1 ถึง วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
• วันศุกร์ที่ 8 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต
อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ม.สงขลานครินทร์
ถนนภูเก็ต
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ADVANCED
PROGRAM

หลักสูตรขั้น Advanced

เนื้อหาของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจวิธีการบันทึกมุมมอง การสร้างต้นไม้และถนน การเพิ่มรูปแบบเข้าไปยังแผนผัง การสร้างแบบจำลองอาคารและพื้นที่ การวิเคราะห์แสงเงาในพื้นที่ การสร้างภาพเสมือนจริง และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

• การบันทึกมุมมองโดยใช้บุ๊คมาร์ค
• การสร้างแนวทางเลือกใหม่
• การสร้างต้นไม้และถนน
• การเพิ่มรูปแบบ Revit เข้าไปยังแผนผัง
• การสร้างแบบจำลองอาคารและพื้นที่
• การใช้ Terrain Theming ในการวิเคราะห์ระดับความสูงของพื้นที่
• การสร้างทางเลือก Options ของการออกแบบทางกายภาพในโปรแกรม Autodesk Infraworks 360
• การวิเคราะห์มุมมอง
• การวิเคราะห์แสงเงาในพื้นที่
• การสร้างภาพเสมือนจริง
• การสร้างภาพเคลื่อนไหว Walkthrough Presentation
• การส่งข้อมูลที่จัดทำขึ้นไปแสดงผลในรูปแบบอื่น

กำหนดการจัดการอบรม

หลักสูตรจัดอบรมต่อเนื่องจำนวน 3 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน)
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

• วันศุกร์ที่ 15 ถึง วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
• วันศุกร์ที่ 22 ถึง วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
• วันศุกร์ที่ 29 ถึง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต
อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ม.สงขลานครินทร์
ถนนภูเก็ต
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กำหนดการเปิดรับสมัครและการอบรม

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
*** รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น ***

กำหนดการอบรมของโครงการ

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต
อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนภูเก็ต
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

คุณกฤษดารัตน์ และใหม (นาดา)
บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ 02-267-6388, 091-545-0512
อีเมล์ kritsadarat@vr-3d.com

error: Content is protected !!