VR Digital ได้รับเกียรติจาก ม.วลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM)

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ และคุณชนชัย กุลจิตติภาคย์ จากบริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นอีกจำนวน 4 รุ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

• รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• รุ่นที่ 3   ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• รุ่นที่ 4   ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต
• รุ่นที่ 5   ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งในแต่ละรุ่นรับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 075-673532 และคุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509-10

error: Content is protected !!