VR Digital ได้รับเกียรติจาก ม.วลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit 2018

เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ และคุณชนชัย กุลจิตติภาคย์ จากบริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจาก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการอบรมในโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นอีกจำนวน 2 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561 ซึ่งแต่ละรุ่นรับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-673532, 075-673509, 075-673521

[ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมในโครงการ ]

 

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจากเว็บไซต์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

error: Content is protected !!