แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (ฺBIM Guide) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560)

สภาสถาปนิก ร่วมกับ สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันเพื่อออกเอกสารแนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560) หรือ Building Information Management Guide - BIM Guide Version 1 (Year 2017) เพื่อเป็นการให้ความรู้ต่อสถาปนิก วิศวกร รวมถึงบุคคลที่สนใจ และเป็นการสร้างมาตรฐานในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ ซึ่งภายในเอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมโครงการ BIM, กระบวนการทำงานร่วมกัน, การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน, ระเบียบวิธีการสร้างโมเดล, ขั้นตอนการทำโครงการ และการส่งมอบโครงการ

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของแนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560) สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF ได้จากเว็บไซด์สภาสถาปนิก http://act.or.th/th/home/ หรือที่ลิงค์ด้านล่างนี้

error: Content is protected !!