กิจกรรม Executives Lunch Discussion for BIM Customers

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา Autodesk และ VR Digital ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Executives Lunch Discussion for BIM Customers ขึ้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจนโยบายของ Autodesk ในปี 2016 ให้ลูกค้ารับทราบ และเตรียมความพร้อม ในการบริหารการจัดการซอฟต์แวรขององค์กรในอนาคต ณ ห้องรับรองบ้านปัญญาญาณ ครัวกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

error: Content is protected !!