VR Digital ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิกในการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร BIM for Management

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center) ได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง สภาสถาปนิก ในการจัดอบรมให้ความรู้กับสถาปนิกและผู้ที่สนใจในหลักสูตร BIM for Management ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ และวิทยากรพิเศษที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BIM

สำหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการของ Building Information Modeling (BIM) และสามารถนำกระบวนการไปใช้ประยุกต์ในการบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการวางแผนและจัดการกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียติจาก คุณกันทิมา ชลายนเดชะ กรรมการสภาสถาปนิก และประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง สภาสถาปนิก ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม

 

::: ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม BIM for Management :::

error: Content is protected !!