[AutoCAD] วิธีการใช้งานความสามารถ DWG Compare ในซอฟต์แวร์ AutoCAD 2019

ในซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD 2019 มาพร้อมกับความสามารถใหม่ที่ผู้ใช้งานหลาย ๆ คนรอคอย นั่นก็คือ DWG Compare ความสามารถในการเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างกันของไฟล์ DWG 2 ไฟล์ สำหรับท่านที่ใช้งานซอฟต์แวร์ AutoCAD 2019 สามารถเข้าถึงความสามารถดังกล่าวได้ที่ AutoCAD Button (ด้านบนสุดซ้ายมือดังภาพ) > เลือกที่เมนู DWG Compare หลังจากนั้นเลือกไฟล์ที่จะทำการเปรียบเทียบทั้ง 2 ไฟล์ และกดที่ “Compare” เพื่อทำการเปรียบเทียบไฟล์ เป็นอันเสร็จสิ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการเรียกคำสั่งจาก Command Line ด้วยวิธีการพิมพ์คำว่า Compare ได้อีกด้วย

error: Content is protected !!