[Revit] การใช้งานคำสั่ง Toposurface สำหรับการเขียนพื้นผิวภูมิประเทศ

สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในการเขียนพื้นผิวภูมิประเทศ ผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่ง Toposurface จากแถบเมนู Massing & Site เพื่อให้เกิดผิวดินขึ้นมา…