[Revit] การกำหนดสีพื้นหลังของตาราง Schedule ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการใส่สีพื้นหลังตาราง Schedule ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราต้องการ สามารถใช้งานความสามารถของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในการกำหนดค่า Condition Format …