[Revit] การจัดการค่าน้ำหนักของเส้นให้กับไฟล์ CAD ที่นำเข้ามาใช้งานในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการนำไฟล์ CAD ที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ AutoCAD เข้ามาใช้งาน โดยเฉพาะไฟล์ที่เป็นรายละเอียด (Detail) ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกอบการเขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit…