VR Digital ได้รับเกียรติจาก Topcon Instruments ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสัมมนาประจำปี TOPCON Positioning Innovation Seminar

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และงานทางด้านสำรวจ ภายใต้แนวคิด Positioning Innovation…