Daily Archives: 02/08/2019

ทำความรู้จักกับ Bifrost for Maya วิชวลโปรแกรมมิ่งใหม่สำหรับใช้ในการสร้างงานเอฟเฟกต์ที่ซับซ้อนบนซอฟต์แวร์ Autodesk Maya

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา Autodesk ได้เปิดตัว Bifrost for Maya ซึ่งเป็น Visual Programming Environment รูปแบบใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานจากความต้องการของผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Maya โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานระดับ Technical ที่ต้องการเอฟเฟกต์…

Autodesk แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบทำการอัพเดทซอฟต์แวร์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา Autodesk Inc. ผู้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk ทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของท่าน และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป…

error: Content is protected !!