การอบรมหลักสูตร Autodesk Civil 3D for Site Design (2 Days)

วิทยากร

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Civil 3D และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Civil 3D

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
 2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบพื้นที่ คิดปริมาณดินตัด-ดินถม,ขุดบ่อ และถมที่
 4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ ด้านออกแบบพื้นที่
รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 12,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

วันที่ 1 – หน้าจอโปรแกรม การนำเข้าข้อมูลสำรวจ

 • การนำเข้าข้อมูลจาก Field Books
 • การสร้าง Point Styles, Point Groups, Point Label Style
 • การสร้าง Point Table และสร้าง Point Table Styles
 • การสร้าง Surface จาก Point File
 • การสร้าง Surface จาก Tin File
 • การสร้าง Surface จาก Dem File
 • การสร้าง Surface จากเส้น Contour

วันที่ 2 – Site Design

 • การสร้าง Surface Styles
 • การแก้ไข Surface
 • การ Analyzing Surface
 • การกำหนดค่าระดับ เช่น Spot Elevation, Contour Label
 • การสร้าง Volume Surfaces
 • การสร้าง Parcel Styles
 • การสร้าง Parcel Label Styles
 • การแบ่งขนาดแปลงที่ดิน
 • การแสดงผลแปลงที่ดินและการสร้าง Parcel Tables
 • การสร้าง Feature Lines
 • การสร้าง Grading Styles และ Criteria Set
 • การสร้าง Grading Group และการสร้างพื้นผิวของ Grading Group
 • การคำนวณปริมาณดินตัด – ดินถม
สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com