การอบรมหลักสูตร Autodesk Fusion 360 for Product Design (2 Days)

วิทยากร

คุณไพทยะ แสงบางปลา และคุณวรัญญา เชาว์สุโข

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Fusion 360 และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป
หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) นักออกแบบ 2) เจ้าของกิจการ 3) พนักงานเขียนแบบ 3 มิติ 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Fusion 360 เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. มีความสนใจในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการออกแบบมาก่อน
รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 9,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

วันที่ 1

 • แนวความคิด Product Information Modeling
 • แนะนำโปรแกรม Autodesk Fusion 360
 • การใช้งานพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม
 • การควบคุมและการสั่งงานโปรแกรม
 • การกำหนดความคิดรวบยอด (Concept) ในงานออกแบบ
 • องค์ประกอบและพื้นฐานในการออกแบบ
 • การสร้างและแก้ไขชิ้นงานด้วยคำสั่งรูปแบบต่างๆ
 • การสร้าง Component และ Body
 • การสร้างและปรับแต่งชิ้นงานด้วยคำสั่งรูปแบบต่างๆ
 • การสร้าง Pattern ในรูปแบบต่างๆ
 • ประเภทของ Model (Solid, Patch, Sculpt)
 • การใช้เครื่องมือเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นงาน
 • การสร้างรายละเอียดของชิ้นงานด้วยคำสั่ง Rib, Web, Hole และ Thread
 • การประกอบและการกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวด้วยคำสั่ง Joint
 • การสร้างชิ้นงาน Sculpt ด้วย T-spline และการปรับแต่งชิ้นงาน

วันที่ 2

 • การวิเคราะห์และคัดเลือกผลงานออกแบบ
 • การพัฒนาผลงาน (Design Development)
 • การตั้งค่าวัสดุและลักษณะที่แสดงบนชิ้นงาน (Physical material, Appearance)
 • การจำลองการทดสอบชิ้นงาน (Simulation)
 • การตั้งค่าฉากและสภาพแวดล้อม (Scene, Environment) เพื่อ Render
 • Workspace animation
 • การสร้างแบบสั่งงาน (Drawing)
 • การกำหนดภาพด้านหลักและการสร้างภาพฉาย (Orthographic View)
 • การแก้ไขข้อมูลใน Title box และการเพิ่มเอกสารแบบ
 • การสร้างภาพตัด (Section)
 • การขยายรายละเอียด (Detail) ในแบบสั่งงาน
 • การกำหนดเส้นบอกระยะ (Dimension)
 • การให้ Dimension รูปแบบต่างๆ
 • การใส่ข้อความในแบบสั่งงาน (Text, Leader)
 • การส่งไฟล์จาก Autodesk Fusion 360 ไปยังโปรแกรมอื่น เพื่อสร้างชิ้นงานด้วย 3D printing
สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com