การอบรมหลักสูตร Autodesk Navisworks Manage (1 Days)

วิทยากร

คุณรัช กุลนรัตน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Worksflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) นิสิต/นักศึกษา 4) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

- ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

เป็นสถาปนิก, วิศวกร หรือผู้ที่ทางานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 6,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

วันที่ 1

 • Overview Navisworks
 • File Format
 • User Interface
 • ประเภทของข้อมูลที่สามารถนำเข้าได้
 • Autodesk Navisworks Exporter for Autodesk Revit
 • การใช้งานโปรแกรม Autodesk Navisworks
 • Navigation
 • File Options
 • ชุดคำสั่ง Select & Search
 • กลุ่มคำสั่ง Display
 • กลุ่มคำสั่ง Tools
 • Clash Detective
 • การกำหนดขอบเขตการทดสอบ (Settings)
 • หน้าจอแสดงผลลัพธ์ (Results Tab)
 • หน้าต่างแสดงรายงาน (Report Tab)
 • Presenter
 • Materials Tab, Lighting Tab, RPC Tab, Effect Tab, Render Tab, Text Space Tab, Rules Tab
 • View Ribbon Menu
 • การ Record
 • ชุดคำสั่ง Camera
 • คำสั่ง Realism
 • Lighting
 • Modes
 • Enable Sectioning
 • แถบคำสั่ง Review
 • Measure
 • Shortest Distance
 • กลุ่มคำสั่ง Redline
 • Text
 • Draw
 • Add Tag
 • View Comments
 • แถบคำสั่ง Animation
 • Record
 • Export Animation
 • แถบคำสั่ง View
 • HUD
 • Reference View
 • Show Grid
 • Scene View
 • Background
 • แถบคำสั่ง Output
 • Item Tools
 • การทำ Model Take-Off, Virtual Takeoff
 • การ Export ออกไปยัง Excel
สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com