การอบรมหลักสูตร Autodesk Revit for Architecture Family (2 Days)

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้สร้าง Revit Family และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของการสร้าง Family เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

- ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการสร้าง Family
- ผู้เข้าอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Autodesk

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ได้ผ่านการเรียนและการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit มาแล้ว

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 12,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

วันที่ 1

 • แนะนำโปรแกรมและการสร้าง Family บน Autodesk Revit
 • ประเภทของ Family: Loadable Family, In-Place Family และ System Family
 • Template ต่างๆ สาหรับการสร้าง Family
 • แนะนำหน้าจอ Interface ของการสร้าง Family
 • การสร้าง Reference Plane และ Reference Line
 • การสร้างวัตถุ Solid จากคำสั่ง Extrusion, Sweep, Blend, Sweep Blend, Revolve
 • การสร้างวัตถุ Void จากคำสั่ง Extrusion, Sweep, Blend, Sweep Blend, Revolve
 • การกำหนด Dimension ให้กับตัววัตถุที่สร้างขึ้น
 • ทำความเข้าใจกับ Family Parameter และ Shared Parameter
 • กำหนดประเภทของ Parameter ให้เป็น Instance หรือ Type
 • การสร้าง Parameters ในการควบคุมวัตถุ
 • การจัดกลุ่มของ Parameters (Group Parameter)
 • การสร้าง Family ประตูจาก Template
 • การสร้างความสัมพันธ์และการ Lock ต่างๆ ของวัตถุ
 • การใส่ Formula ลงบน Parameter
 • การสร้าง Family Types
 • การบันทึกเก็บไว้ใช้งาน
 • การโหลดเข้าไปใช้ภายในโปรเจค
 • การใส่วัสดุลงไปภายใน Family
 • การกำหนดการ Family ให้เป็นแบบ Yes, No
 • การ Add Image Parameter ลงไปภายใน Family
 • การใส่ Tooltip ลงไปภายใน Parameter

วันที่ 2

 • ทำความเข้าใจกับ Nested Family
 • การประยุกต์เอาแนวคิดของการทำ Nested Family มาใช้ในการสร้าง Family
 • การสร้าง Family จากไฟล์ AutoCAD 2 มิติ ให้มาเป็น Family บน Autodesk Revit
 • การสร้าง Family ของเสา
 • การสร้าง Family ของเฟอร์นิเจอร์
 • Family ประเภท Generic Model
 • การสร้าง Family ประเภท 2 มิติ สำหรับใช้ประกอบแบบต่างๆ
 • Template ต่างๆ สาหรับการสร้าง Family ประเภทสองมิติ
 • การสร้างสัญลักษณ์ Spec ผนัง (Wall Material Tag)
 • การสร้างสัญลักษณ์ ฝ้าเพดาน (Ceiling Tag)
 • การสร้างสัญลักษณ์ พื้น (Floor Tag)
 • การสร้างสัญลักษณ์ชื่อห้อง (Room Tag)
 • สรุปแนวทางการจัดทำ Family สาหรับองค์กร
สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com