การอบรมหลักสูตร Autodesk Revit for Architecture (3 Days)

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
 2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

วันที่ 1 – Introduction, Start Using Autodesk Revit, Edit Element and Creating Wall

 • ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ Autodesk Revit (User Interface)
 • การกำหนดหน่วยในการเขียนงาน (Project Unit)
 • การกำหนดคุณสมบัติของเส้นบอกระยะชั่วคราว (Temporary Dimensions)
 • ตัวช่วยในการกำหนดตำแหน่งบนวัตถุ (Snap)
 • การกำหนดมาตราส่วนของมุมมอง (View Scale)
 • การกำหนดระดับรายละเอียดในมุมมอง (Detail Level)
 • การกำหนดระดับรายละเอียดในมุมมอง (Detail Level)
 • การกำหนดรูปแบบการแสดงผลตัวโมเดล (Model Graphics Style)
 • การใช้เส้นบอกระยะแบบชั่วคราว (Temporary Dimensions)
 • การเลือกวัตถุ (Selecting Elements)
 • การใช้เครื่องมือในการควบคุมต่างๆ (Controls and Shape Handles)
 • การใช้คำสั่ง Undo, Redo และการยกเลิกคำสั่ง
 • ระดับพื้นอ้างอิงของอาคาร (Level)
 • กริดเสา (Grids)
 • การย้ายวัตถุ (Move),การคัดลอกวัตถุ (Copy),การหมุนวัตถุ (Rotate),การคัดลอกวัตถุเป็นกลุ่ม (Array),การคัดลอกวัตถุแบบกลับด้าน (Mirror),การปรับขนาดวัตถุ (Scale),การจัดแนว (Align), การตัดหรือยืดขยายวัตถุ (Trim/Extend) และ การคัดลอกวัตถุตามระยะที่กำหนด
 • การสร้างผนัง (Adding Walls)
 • การเขียนผนังด้วยวิธีต่างๆ
 • การกำหนดตัวเลือกต่างๆ ของการสร้างผนัง

วันที่ 2 – Creating Door, Windows, Columns, Floors and Ceilings

 • การใส่ประตู และหน้าต่าง ลงบนผนัง (Placing Doors and Windows)
 • การพลิกหรือกลับประตู และหน้าต่าง (Flip Doors and Windows)
 • สัญลักษณ์ประตู และหน้าต่าง (Door and Windows Tags)
 • การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของประตู และหน้าต่าง
 • การใส่เสาในงานสถาปัตยกรรม (Architectural Columns)
 • การใส่เสาในงานโครงสร้าง (Structural Columns)
 • การสร้างพื้นในแบบเขียนเส้นรอบรูปของพื้น (Floors)
 • การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของพื้น
 • การสร้างพื้นเอียง (Slope Floors)
 • การเจาะช่องพื้น (Floor Openings)
 • การเจาะช่องท่อ (Shaft Openings)
 • การทำแป้นหัวเสาที่พื้น (Drop Panels)
 • การสร้างฝ้าเพดานแบบอัตโนมัติ (Automatic Ceilings)
 • การสร้างเพดานด้วยวิธีการเขียนเส้นฝ้าเพดาน (Sketch Ceilings)
 • การเลื่อนเส้นฝ้าเพดาน (Move Ceilings Grid)
 • การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของฝ้าเพดาน
 • การสร้างฝ้าเพดานเอียง (Slope Ceilings)

วันที่ 3 – Creating Stairs, Roofs, Components, Schedule, Annotate, View Controls and Sheets

 • การสร้างบันได (Creating Stairs)
 • การสร้างหลังคา (Creating Roofs)
 • การใส่ Components (Placing Components)
 • การถอดปริมาณ (Schedule)
 • การใส่คำอธิบายประกอบ (Annotate)
 • การจัดมุมมอง (View Controls)
 • การใส่หน้ากระดาษ (Sheets)
สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com