การอบรมหลักสูตร Autodesk Revit for Interior (3 Days)

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1.สถาปนิก 2.วิศวกร 3. ผู้รับเหมา 4. พนักงานเขียนแบบ 5.นิสิต/นักศึกษา 6.บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม
 1. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit
 2. ผู้เข้าอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Autodesk
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
 2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

วันที่ 1

 • แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ และ Work Flow ต่างๆ
 • แนวความคิด Building Information Modeling
 • การใช้งานพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม (GUI: Graphic User Interface)
 • การควบคุมและการสั่งงานโปรแกรม
 • Project North กับ True North
 • การใช้เส้นบอกระยะชั่วคราว (Temporary Line)
 • การกำหนดหน่วยของการเขียนงาน (Project Unit)
 • การกำหนดมาตราส่วนของการเขียนงาน (View Scale)
 • การสร้าง Level ภายใน Project ด้วยการลากเส้นระดับ, การ Copy Level หรือ Array
 • การเขียนผนัง (Wall) และการแก้ไขในรูปแบบต่างๆ
 • การปรับแต่งผนัง การสร้างชั้นวัสดุของผนังในแบบที่ต้องการ
 • การเขียนผนัง (การลากเส้นผนังด้วยวิธีต่างๆ)
 • การกำหนดความสูงของผนัง
 • การสร้างมุมกล้องสำหรับงาน Interior
 • การสร้างรูปตัดสำหรับงาน Interior
 • ประเภทของผนัง (Basic Wall, Curtain Wall, Stacked Wall)
 • การปรับแต่ง Parameter ในส่วนของ Instance Parameters
 • การแก้ไขในส่วนของ Type Parameters (Structure)
 • การ Modify Vertical Structure (Split Region, Merge Region, Assign Layer, Sweep, Reveal)
 • การสร้างผนังใน 2 รูปแบบผสมกัน (Embedded Walls) ด้วยคำสั่ง Cut Geometry
 • การแก้ไข Profile ของผนัง
 • การแบ่งผนังด้วยคำสั่ง Split
 • การกำหนดให้ผนังชนกับวัตถุ ด้วยคำสั่ง Attach to Top (กรณีต้องการให้ผนังชนกับหลังคา)
 • การใส่ห้อง (Room Tag) สำหรับใส่ชื่อห้อง และคิดพื้นที่
 • การทำ Schedule ของการคิดพื้นที่ห้องต่างๆ
 • การแก้ Profile ของผนัง
 • การเขียนผนังกระจก และการปรับแต่ง

วันที่ 2 – Creating Door, Windows, Columns, Floors and Ceilings

 • การแก้ไขชิ้นงานด้วยคำสั่ง Trim, Offset, และคำสั่ง Modify อื่นๆ
 • การสร้างบัวเชิงผนังด้วยคำสั่ง (Wall Sweep, Wall Reveal)
 • การสร้าง Profile Family ของบัวผนัง และการประยุกต์ใช้
 • การใช้คำสั่ง Join Geometry เพื่อทำการเชื่อมผนัง 2 ตัวให้เป็นอันเดียวกัน (กรณีประตูหน้าต่าง)
 • การเขียนพื้นในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างพื้นอาคารด้วยการ Pick Wall
 • การสร้างพื้นอาคารด้วยการ Sketch
 • การเจาะช่องพื้น
 • การเจาะพื้นสำหรับการใส่ช่อง Shaft
 • การใส่ Slope Arrow เพื่อให้พื้นมีความลาดเอียง
 • การใส่ Host Sweep ด้วย Floor Slab Edge
 • การปรับแต่งพื้นด้วยเครื่องมือ Modify Sub-Elements, Draw Points, Draw Split Lines, Pick Supports, Reset Shape
 • การสร้างพื้นในลักษณะของการ Drop Panel และใช้คำสั่ง Join Geometry ในการเชื่อมวัตถุ
 • การใส่ประตู-หน้าต่างๆ
 • การโหลด Family ของประตู-หน้าต่างมาใช้งาน
 • การกำหนดเส้นบอกระยะ (Dimensions)
 • การใส่ Dimension แบบต่างๆ
 • การให้ Dimension แบบ Edge to Edge, Center to Center และ Center to Edge
 • การ Lock และ Unlock ระยะของ Dimension
 • การจัดระยะให้เท่ากันด้วย Dimension Equality Symbol (EQ)
 • การใส่ตัวหนังสือแทนลงในเส้น Dimension (Replace with Text)
 • การสร้างฝ้าเพดานในรูปแบบต่างๆ และการกำหนดประเภทของฝ้าเพดาน
 • การใส่เฟอร์นิเจอร์ หลอดไฟ และของที่เกี่ยวข้อง
 • การเปิด Sun Path และการวิเคราะห์แสงแดด และเงา
 • การตั้งค่าที่ตั้งอาคาร การกำหนดวันที่ และเวลาในการวิเคราะห์แสงเงา
 • การทำ Animation วิเคราะห์แสงเงา
 • การเขียน Perspective และการตั้งกล้อง
 • การ Render
 • การใช้ Cloud Rendering ในลักษณะต่างๆ
 • การส่งไฟล์จาก Revit ไปยัง Autodesk 3ds Max Design เพื่อการ Render

วันที่ 3

 • การสร้างบันได
 • การใช้คำสั่ง Run ในการเขียนแนวของ Flight บันได
 • การปรับแต่งรูปแบบของบันได ด้วยการแก้ไข (Riser และ Boundary)
 • การปรับแก้ค่าคุณสมบัติของบันไดใน Properties
 • การทำบันไดแบบหลายๆ ชั้นต่อกัน (Multi-Level Stairs)
 • การสร้างบันไดแบบ 2 Flight
 • การเจาะพื้นเพื่อใช้เป็นช่องบันได
 • การใส่ลูกกรง
 • การสร้างเส้นแนวราวลูกกรง
 • การปรับแต่งในส่วนของ Top Rail ของลูกกรง
 • การกำหนดคุณสมบัติของราวลูกกรงในแนวนอน (Rail Structure)
 • การกำหนดคุณสมบัติของราวลูกรงในแนวตั้ง (Baluster Placement)
 • การ Duplicate View ในลักษณะต่างๆ
 • การแบ่งแบบด้วยการ Duplicate as Dependent
 • การกำหนดสัญลักษณ์ประกอบแบบ
 • การเขียนตัวอักษรลงในแบบ (Text)
 • การใช้คำสั่ง Spot Elevation Dimension สำหรับบอกระดับความสูงในรูปด้าน, รูปตัด
 • การใช้คำสั่ง Spot Coordinate
 • การใส่สัญลักษณ์ ทิศเหนือ
 • การปรับแต่งมุมมอง
 • การปรับแต่งมุมมองใน Plan (View Range ใส่ส่วนของ Cut Plane และ View Depth)
 • การปรับแต่งการแสดงผลของรูปด้าน
 • การปรับแต่งการแสดงผล Plan ในกรณีอาคารที่เป็น Split Level ด้วยคำสั่ง Plan Region
 • การใช้ Detail Component เพื่อช่วยในการเขียน Detail
 • การใช้คำสั่ง Fill Region เพื่อใส่ลาย Pattern
 • การใช้คำสั่ง Repeat Detail
 • การเขียนเส้น Insulation
 • การมุมมอง Draft View เพื่อเขียนแบบ 2 มิติ
 • การนำไฟล์แบบขยายจาก AutoCAD มาใช้เป็นแบบขยาย
 • การสร้างเอกสารแบบ (Sheet)
 • การสร้างกระดาษ ขนาดกระดาษไว้ใช้งาน พร้อมกับการสร้าง Title Blocks
 • การแก้ไขหมายเลขแผ่น และชื่อแผ่น
 • การเพิ่มมุมมองต่างๆ ลงบนหน้ากระดาษ
 • การใช้ Revision Clouds
 • การ Print ผลงาน
 • การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการ Print งาน
 • การ Export แบบออกเป็นไฟล์รูปภาพ
 • การ Print งานออกมาในรูปของ DWF File
 • การทำรายการประกอบแบบ
 • การสร้าง Legend Views เพื่อทำรายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ และรายการประตู-หน้าต่าง
 • การทำสารบัญแบบด้วย Drawing List
สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com