การอบรมหลักสูตร Autodesk Revit for Structure (3 Days)

วิทยากร

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ และ คุณธเนศ กลิ่นหอม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผลที่ได้รับจากการอบรม
 1. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Structure
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
 2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
รายละเอียดการอบรม
 1. ค่าอบรม 16,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
 3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

วันที่ 1 – Start Using Autodesk Revit , Edit Element and Creating Foundations

 • ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ Autodesk Revit (User Interface)
 • การกำหนดหน่วยในการเขียนงาน (Project Unit)
 • ตัวช่วยในการกำหนดตำแหน่งบนวัตถุ (Snap)
 • การกำหนดมาตราส่วนของมุมมอง (View Scale)
 • การกำหนดระดับรายละเอียดในมุมมอง (Detail Level)
 • การกำหนดรูปแบบการแสดงผลตัวโมเดล (Model Graphics Style)
 • การเลือกวัตถุ (Selecting Elements)
 • การใช้เครื่องมือในการควบคุมต่างๆ (Controls and Shape Handles)
 • การใช้คำสั่ง Undo, Redo และการยกเลิกคำสั่ง
 • ระดับพื้นอ้างอิงของอาคาร (Level)
 • กริดเสา (Grids)
 • การย้ายวัตถุ (Move),การคัดลอกวัตถุ (Copy),การหมุนวัตถุ (Rotate),การคัดลอกวัตถุเป็นกลุ่ม (Array),การคัดลอกวัตถุแบบกลับด้าน (Mirror),การปรับขนาดวัตถุ (Scale),การจัดแนว (Align), การตัดหรือยืดขยายวัตถุ (Trim/Extend) และ การคัดลอกวัตถุตามระยะที่กำหนด (Offset)
 • การใส่ฐานรากแผ่ และฐานรากเสาเข็ม (Adding Foundations)

วันที่ 2 – Columns, Beam, Creating Floors, Stair

 • การใส่เสา (Adding Structural Columns)
 • การใส่คาน (Adding Beam)
 • การใส่พื้น (Adding Floors)
 • การสร้างพื้นในแบบเขียนเส้นรอบรูปของพื้น (Floors)
 • การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของพื้น
 • การสร้างพื้นเอียง (Slope Floors)
 • การเจาะช่องพื้น (Floor Openings)
 • การสร้างบันได (Creating Stairs)

วันที่ 3 – Rebar, Schedule, Annotate, View Controls and Sheets

 • การใส่เหล็กเสริมคอนกรีต (Rebar)
 • การถอดปริมาณ (Schedule)
 • การใส่คำอธิบายประกอบ (Annotate)
 • การจัดมุมมอง (View Controls)
 • การสร้าง Sheet, Title Block
 • การใส่หน้ากระดาษ (Sheets)
สิทธิพิเศษ

 

1. ใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion)
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
4. ฟรีส่วนลด 10 % ในการอบรมหลักสูตรครั้งถัดไป

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 [แผนที่]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรม

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของ VR Digital Training Center
สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 และ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ warangkana@vr-3d.com