Novade Quality เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่

Novade Quality แอปสำหรับองค์กร เพื่อใช้ในการบริหาร, ตรวจสอบ และใช้เพื่อส่งมอบห้องชุดหรือพื้นที่ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อสร้างจนถึงงานส่งมอบพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม