วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center) ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง สำหรับมืออาชีพ ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งเปิดการอบรมเพื่อรองรับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมด้วยหลักสูตรที่สามารถสร้างขึ้นได้เป็นการเฉพาะตามความต้องการจากองค์กรของคุณ

โดย วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากออโต้เดสก์ (Autodesk) ให้เป็น Autodesk Authorized Training Center (ATC) ทางด้าน Architecture, Engineering & Construction (AEC) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Authorized Certification Center ศูนย์ทดสอบความรู้ Autodesk Certified Professional แห่งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาปนิก ให้เป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) อย่างเป็นทางการ สำหรับท่านที่เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรจะได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ VR Digital Training Center

คุณรัช กุลนรัตน์
Mr. Rush Kulnaratana

• 3DS Max Certified Professional
• Revit Architecture Certified Professional
• Revit MEP Certified Professional
• Revit Structure Certified Professional

รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Asso.Prof. Viwat Udompitisup

• Revit Architecture Certified Professional
• Revit MEP Certified Professional
• Revit Structure Certified Professional

คุณปองภพ นาคพงศ์พันธุ์
Mr. Pongpop Nakpongphan

• Revit Architecture Certified Professional
• Revit Structure Certified Professional
• Revit MEP Mechanical Certified Professional

คุณกิ่งมณี ร่มโพธิ์ทอง
Ms. Kingmanee Romphothong

• Revit MEP Mechanical Certified Professional

คุณธเนศ กลิ่นหอม
Mr.Tanet Klinhom

• Structural Engineer Trainer

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ
Mr. Nimit Rojrungruangkit

• Civil Engineer Trainer

คุณไพทยะ แสงบางปลา
Mr. Paitaya Seangbangpla

• Industrial Design Designer
• Autodesk Fusion 360 Trainer

คุณวรัญญา เชาว์สุโข
Ms. Waranya Chaosukho

• Industrial Design Designer
• Autodesk Fusion 360 Trainer

กำหนดการจัดอบรมของ VR Digital Training Center

หลักสูตรการอบรมที่เปิดสอน และการทดสอบความรู้

::: หลักสูตรการอบรมของ VR Digital Training Center :::

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
(Autodesk Revit Certified Professional)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการนำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) มาใช้งานกับภายในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของการนำระบบ BIM มาใช้งาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถส่งผลถึงการปฏิบัติได้จริงภายในองค์กรของตน

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) ผู้รับเหมาก่อสร้าง 4) พนักงานเขียนแบบ 5) นิสิต/นักศึกษา 6) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 10,000 บาท ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) ผู้รับเหมา 4) พนักงานเขียนแบบ 5) นิสิต/นักศึกษา 6) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 10,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณธเนศ กลิ่นหอม และ คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกร 2) ผู้รับเหมา 3) พนักงานเขียนแบบ 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 10,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าการอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณรัช กุลนรัตน์ และ คุณกิ่งมณี ร่มโพธิ์ทอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกร 2) ผู้รับเหมา 3) พนักงานเขียนแบบ 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานระบบอาคาร

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 10,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 3 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) สำหรับงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1.สถาปนิก 2.วิศวกร 3. ผู้รับเหมา 4. พนักงานเขียนแบบ 5.นิสิต/นักศึกษา 6.บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 8,500 บาท ต่อผู้เข้าร่วมการอบรม 1 ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) สำหรับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1.สถาปนิก 2.วิศวกร 3. ผู้รับเหมา 4. พนักงานเขียนแบบ 5.นิสิต/นักศึกษา 6.บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 8,500 บาท ต่อผู้เข้าร่วมการอบรม 1 ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 8,500 บาท ต่อผู้เข้าร่วมการอบรม 1 ท่าน (ราคารวมภาษี 7%)
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 8,500 บาท ต่อผู้เข้าร่วมการอบรม 1 ท่าน (ราคารวมภาษี 7%)
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้สร้าง Revit Family และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของการสร้าง Family เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. ได้ผ่านการเรียน และการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit มาแล้ว

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 4,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน AutoCAD Civil 3D และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบพื้นที่ คิดปริมาณดินตัด-ดินถม,ขุดบ่อ และถมที่
4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ ด้านออกแบบพื้นที่

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน AutoCAD Civil 3D และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบทางในเบื้องต้น
4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบงานทาง

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน AutoCAD Civil 3D และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบงานชลประทาน
4. ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ ด้านชลประทาน

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณรัช กุลนรัตน์ และ คุณปองภพ นาคพงศ์พันธุ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (ฺBasic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) นิสิต/นักศึกษา 4) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

สถาปนิก, วิศวกร หรือผู้ที่ทำงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 4,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
(Autodesk Revit Certified Professional)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการสร้างผลงานภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk FormIT และรายละเอียดของคำสั่งต่าง ๆ
3.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของการสร้างโมเดลจาก Autodesk FormIT เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) ผู้รับเหมาก่อสร้าง 4) พนักงานเขียนแบบ 5) นิสิต/นักศึกษา 6) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ควรผ่านการเรียนและการใช้งาน Autodesk Revit มาแล้ว

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 4,500 บาท ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk InfraWorks และรายละเอียดของคำสั่งต่าง ๆ
2.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) สถาปนิก 3) นักวางแผนและวางผังเมือง 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 4,500 บาท ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการทำงานของ Autodesk BIM 360 Docs และรายละเอียดของความสามารถต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกร 2) ผู้รับเหมา 3) พนักงานเขียนแบบ 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 4,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 15 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณไพทยะ  แสงบางปลา และคุณวรัญญา  เชาว์สุโข

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Fusion 360 และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) นักออกแบบ 2) เจ้าของกิจการ 3) พนักงานเขียนแบบ 3 มิติ 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1) มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2) มีความสนใจในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
3) ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการออกแบบมาก่อน

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 2 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

วิทยากร

คุณปองภพ นาคพงศ์พันธุ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทักษะการใช้งานโปรแกรม Lumion ในด้านการสร้างภาพเสมือนจริง และภาพ Animation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการอบรม

1. ค่าอบรม 4,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. จำนวนวันอบรม 1 วัน เริ่มอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การอบรมต่อรอบไม่เกิน 10 ท่าน
4. ราคาดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และของว่าง เรียบร้อยแล้ว

::: การทดสอบความรู้ Autodesk Certified Professional :::

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงาน Architecture

การทดสอบเหมาะสำหรับ

1) สถาปนิก 2) วิศวกร 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Architecture เป็นอย่างดี

รายละเอียดการทดสอบ

1. ค่าสมัครทดสอบ 4,700 บาท ต่อ 1 ครั้ง/ท่าน
2. การทดสอบจะจัดขึ้นในเวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงาน Electrical Building System

การทดสอบเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit MEP : Electrical เป็นอย่างดี

รายละเอียดการทดสอบ

1. ค่าสมัครทดสอบ 4,700 บาท ต่อ 1 ครั้ง/ท่าน
2. การทดสอบจะจัดขึ้นในเวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงาน Mechanical Building System

การทดสอบเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit MEP : Mechanical เป็นอย่างดี

รายละเอียดการทดสอบ

1. ค่าสมัครทดสอบ 4,700 บาท ต่อ 1 ครั้ง
2. การทดสอบจะจัดขึ้นในเวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงาน Structure

การทดสอบเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Structure เป็นอย่างดี

รายละเอียดการทดสอบ

1. ค่าสมัครทดสอบ 4,700 บาท ต่อ 1 ครั้ง/ท่าน
2. การทดสอบจะจัดขึ้นในเวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Civil 3D

การทดสอบเหมาะสำหรับ

1) วิศวกรโยธา 2) นายช่างโยธา 3) ผู้รับเหมา 4) นิสิต/นักศึกษา 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Civil 3D เป็นอย่างดี

รายละเอียดการทดสอบ

1. ค่าสมัครทดสอบ 4,700 บาท ต่อ 1 ครั้ง/ท่าน
2. การทดสอบจะจัดขึ้นในเวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. การทดสอบต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน

บรรยากาศการอบรมครั้งที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

VRD-T-Warangkana

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม และการทดสอบความรู้ของ VR Digital Training Center ได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
Training Admin Coordinator

Email: warangkana@vr-3d.com
Tel: 061 853 4554, 02 267 6388-9