หลักสูตรการอบรม
BIM Manager

BIM Manager Training Course หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 2 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ด้วยเนื้อหาถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจภาพรวม และรายละเอียดของการบริหารและการนำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) เข้าไปใช้ภายในองค์กร การวางแผนและการเตรียมตัวต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ของการนำระบบ BIM มาใช้งานภาพในองค์กร โดยในการอบรมจะเป็นไปในลักษณะของการบรรยายพร้อมสไลด์ประกอบการบรรยาย และมีการทำ Workshop ภายหลังการอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Autodesk Revit Certified Professional

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการนำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) มาใช้งานกับภายในองค์กร
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของการนำระบบ BIM มาใช้งาน
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถส่งผลถึงการปฏิบัติได้จริงภายในองค์กรของตน

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

– สถาปนิก
– วิศวกร
– ผู้รับเหมาก่อสร้าง
– พนักงานเขียนแบบ
– นิสิต/นักศึกษา
– บุคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

– การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– การอบรมต่อรอบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน

ค่าอบรม

ค่าอบรม 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
(ค่าอบรมดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง 2 ช่วง)

สถานที่จัดการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)
เลขที่ 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [คลิกเพื่อดูแผนที่]

ท่านสามารถเดินทางมายัง VR Digital Training Center ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 1
– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สีลม) สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 1

รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม

การอบรมวันที่ 1

– BIM คืออะไร
– ความแตกต่างระหว่าง BIM และ CAD
– หลักการและกระบวนการ BIM
– ประโยชน์และปัญหาของการนำ BIM มาใช้กับองค์กร
– การวางกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายของการนำ BIM มาใช้งานกับองค์กร (Strategic Planning)
– การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สำหรับองค์กรที่ใช้งานระบบ BIM
– การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และประเด็นพิจารณา
– บุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานด้วยระบบ BIM
– BIM Implementation ในองค์กร
– เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ BIM ในแต่ละโครงการ EIR (The Employer’s Information Requirements)
– มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน BIM Protocol
– การวางแผนการทำงานโครงการออกแบบด้วยระบบ BIM (BIM Execution Plan)

การอบรมวันที่ 2

– การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน BIM ในแต่ละโครงการ (BIM Uses)
– กระบวนการออกแบบด้วยระบบ BIM (BIM Process Workflow)
– การกำหนดระดับขั้นในการพัฒนา (LOD: Level of Development)
– การกำหนดระดับความละเอียดของข้อมูล (LOI: Level of Information)
– การบริหารข้อมูลบนระบบ BIM (BIM Data Management)
– การทำงานร่วมกันด้วย BIM (BIM Collaboration Process)
– การตรวจสอบคุณภาพของแบบจำลอง
– การทำงานร่วมกันโดยอาศยแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน CDE (Common Data Environment)
– ลิขสิทธิ์ของไฟล์ BIM (File Licensing)
– ระบบหรือแนวทางการทำงานในลักษณะ BIC (Building Integrated Communication)
– การเสนองานด้วยแนวทางของ BIP (Building Interactive/ Immersive Presentation)
– กรณีศึกษาของการนำระบบ BIM มาใช้กับงานด้านต่างๆ

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาของการอบรม

กำหนดการจัดอบรม

No event found!

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
หมายเลขโทรศัพท์ 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ warangkana@vr-3d.com