แนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สำหรับประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2558
(Thailand BIM Guideline)

appendixicon

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ของต่างประเทศ
(อังกฤษ/สิงคโปร์/สหรัฐอเมริกา)

ไฟล์ตัวอย่าง
กรณีศึกษา (Case Study) และเทมเพลต (Template)
สำหรับใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

ดาวน์โหลดไฟล์ ASA Template
สำหรับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

ASA Template for Autodesk Revit 2016

ASA Template for Autodesk Revit 2017

ASA Template for Autodesk Revit 2018

ASA Template for Autodesk Revit 2019

ASA Template for Autodesk Revit 2020

ASA Template for Autodesk Revit 2021

ASA Template for Autodesk Revit 2022

ASA Template for Autodesk Revit 2023

ในไฟล์ตัวอย่าง Case Study & Template  ประกอบด้วย

1. กรณีตัวอย่างโครงการที่นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารไปใช้งานในประเทศไทย
2. คู่มือติดตั้งและใช้งานเทมเพลตเพื่อใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับประเทศไทย
3. ไฟล์เทมเพลต

ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA)

error: Content is protected !!