วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center)

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง สำหรับมืออาชีพ ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งเปิดการอบรมเพื่อรองรับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมด้วยหลักสูตรที่สามารถสร้างขึ้นได้เป็นการเฉพาะตามความต้องการจากองค์กรของคุณ

โดย วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากออโต้เดสก์ (Autodesk) ให้เป็น Autodesk Authorized Training Center (ATC) ทางด้าน Architecture, Engineering & Construction (AEC) นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาปนิก ให้เป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) อย่างเป็นทางการ สำหรับท่านที่เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรจะได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ VR Digital Training Center

ด้วยประสบการณ์การสอน การทำงานที่มีมากว่า 20 ปีของเรา
ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการรับรองในความรู้และความสามารถจากทาง Autodesk

ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย มีมาตรฐาน พร้อมด้วยการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม วิชาชีพ และเทคโนโลยี

คุณรัช กุลนรัตน์

RUSH KULNARATANA

3DS Max Certified Professional
Revit Architecture Certified Professional
Revit MEP Certified Professional
Revit Structure Certified Professional

รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

ASSO.PROF. VIWAT UDOMPITISUP

Revit Architecture Certified Professional
Revit MEP Certified Professional
Revit Structure Certified Professional

คุณปองภพ นาคพงศ์พันธุ์

PONGPOP NAKPONGPHAN

Revit Architecture Certified Professional
Revit Structure Certified Professional
Revit MEP Mechanical Certified Professional

คุณนิมิต โรจน์รุ่งเรืองกิจ

NIMIT ROJRUNGRUANGKIT

Civil Engineer Trainer
Revit Structure Trainer

คุณสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง

SUWAN PRADIP NA THALANG

Autodesk BIM 360 Docs Trainer

คุณวรัญญา เชาว์สุโข

WARANYA CHAOSUKHO

Industrial Design Designer
Autodesk Fusion 360 Trainer

คุณไพทยะ แสงบางปลา

PAITAYA SEANGBANGPLA

Industrial Design Designer
Autodesk Fusion 360 Trainer

หลักสูตรการอบรมของ VR Digital Training Center

ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม หรือต้องการฝึกอบรมในแบบองค์กร 

คุณวรางคณา บุญญาสถิตย์ (อีฟ)
เจ้าหน้าที่: Training Admin Coordinator
หมายเลขโทรศัพท์: 061 853 4554 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์: warangkana@vr-3d.com

error: Content is protected !!