Autodesk Architecture, Engineering
& Construction Collection คืออะไร

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection คือ ชุดซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจาก Autodesk สำหรับการทำงานในระดับมืออาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง โดยมาพร้อมกับซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบขั้นต้นไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของคุณได้เป็นอย่างดี


ความสามารถของซอฟต์แวร์ในชุด Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection ในการทำงานด้านทางต่าง ๆ อย่างบูรณาการ

การออกแบบอาคาร (Building design)

Early stage design
คุณสามารถสร้างและค้นหาแนวคิดในการออกแบบ โดยใช้เครื่องมือออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual) และเชิงคำนวณ (Computational) ที่มาพร้อมกับ Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (video: 1:12 min.)

Structural engineering workflows
คุณสามารถออกแบบ วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก ด้วยซอฟต์แวร์ Revit, Robot Structural Analysis Professional, และ Advance Steel (video: 3:11 min.)

Design high-performing buildings
คุณสามารถรับข้อแนะนำแบบเรียลไทม์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นของอาคาร ด้วยซอฟต์แวร์ Revit และ Insight (video: 1:30 min.)

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure design)

Road and highway design
คุณสามารถส่งมอบงานออกแบบถนนและทางหลวง ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วย Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (video: 2:42 min.)

Context modeling for site design
คุณสามารถสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมด้วยข้อมูล และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างแม่นยำ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในขั้นตอนของการออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) ที่ดียิ่งขึ้น (video: 2:25 min.)

Interconnected tools for plant design
คุณสามารถทำการออกแบบระบบท่อและโครงสร้างของโรงงานบำบัดน้ำเสีย ด้วยเครื่องมือในการร่างแบบ สร้างแบบจำลอง และการวิเคราะห์ (video: 2:05 min.)

การก่อสร้าง (Construction)

Material quantification
สร้างการประมาณการ การใช้งานวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อถือได้ เพื่อช่วยลดปริมาณของวัสดุเหลือใช้ ด้วยเครื่องมือที่สามารถคำนวณปริมาณได้อย่างแม่นยำ (video: 3:01 min.)

Fabrication driven by BIM
คุณสามารถสร้างแบบจำลองที่พร้อมสำหรับใช้การผลิตระบบท่อต่าง ๆ ได้จากแบบจำลองที่ได้มีการออกแบบไว้ (video: 2:13 min.)

Connecting design to fabrication
ด้วยซอฟต์แวร์ Revit และ Advance Steel ช่วยให้กระบวนการทำงาน BIM สามารถทำได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของการผลิตชิ้นส่วน (video: 2:36 min.)

Autodesk Architecture Engineering & Construction Collectionจะมีส่วนช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้อย่างไร

Win more work

คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถทำการเสนอราคาโครงการ ได้รับงาน และสามารถส่งมอบงานได้มากยิ่งขึ้น

Improve operational efficiency

การทำงานแบบอัตโนมัติจะช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ และพัฒนารูปแบบการส่งข้อมูล ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

Deliver more sustainable projects

ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบโครงการอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยประสิทธิภาพที่ดีกว่าข้อกำหนด

Reduce risk

เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาด รวมถึงการทำงานซ้ำ

ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และบริการเสริม
ที่มาพร้อมกับ Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection

Revit

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) แบบสหวิทยาการ ที่สามารถถอดรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อใช้ในการประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างมุมมองที่มีความซับซ้อนได้ทันที รองรับการเขียนงานทั้งสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานระบบ งานออกแบบภายใน ตลอดจนงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม

Civil 3D

ซอฟต์แวร์สำหรับงานวิศวกรรมการทาง สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และระบบชลประทาน ที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์และจำลองด้วยฟังก์ชั่น Storm & Sanitary Analysis

AutoCAD

ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานเขียนแบบทั่วไป ทั้งในรูปแบบของ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการทำงานเฉพาะทาง รวมถึงเว็บแอปพลิเคชั่น และแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา

InfraWorks

ซอฟต์แวร์สำหรับวางแผนงานโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การวางผังงานโครงสร้างการก่อสร้างชุมชนในรูปแบบ 3 มิติ ที่จะช่วยทำให้การวางแผนโครงการต่างๆ ทางด้านงานคมนาคม การขนส่ง แหล่งชุมชน แหล่งน้ำ และพลังงาน สามารถสร้างโครงการ เพื่อนำไปประเมินผลการออกแบบ และนำเสนอโครงการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Naviswork Manage

ซอฟต์แวร์สำหรับการประสานโมเดล Coordination) และตรวจสอบ Clash การประมาณราคา และจำลองแผนการก่อสร้าง 4D, 5D Simulation โดยสามารถทำงานร่วมกันกับโมเดล BIM จาก Autodesk Revit ได้โดยตรง

Recap Pro

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการนำเข้า ดูชิ้นงาน และแปลงข้อมูล จากการสแกน 3 มิติ หรือภาพถ่าย (Photogrammetry) ให้เป็น Point Cloud เพื่อนำเข้าไปใช้งานในโปรแกรมอื่น ๆ ต่อไป โดย Recap Pro จะมีซอฟท์แวร์ Recap Photo อยู่ภายในเพื่อทำงานด้าน Photogramทetry จากข้อมูลโดรน และภาพถ่าย

Advance Steel

ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก เขียนแบบ Detail เขียนแบบ Fabrication เขียนแบบ Connection เหมาะสำหรับ การออกแบบโครงสร้าง สะพาน และโรงงาน Process Plant

Insight

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ ร่วมกับซอฟต์แวร์ Revit เพื่อช่วยวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ทั้งหมดในอาคาร แสงสว่าง รังสีความร้อน และแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้ผลในด้านการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของการอาคารที่ได้ทำการออกแบบ

FormIt Pro

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบรูป Freeform ของอาคาร และวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น ใช้การออกแบบในช่วงต้น ของโครงการเหมาะสำหรับการออกแบบ Conceptual Design และสามารถทำงานควบคู่กับ Autodesk Revit

Autodesk Docs

จัดการข้อมูลโครงการในสภาพแวดล้อมข้อมูลทั่วไปบนระบบ Cloud ที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงความแม่นยำโดยการลดข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำ ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ จัดตำแหน่งสมาชิกในทีมและทำให้การจัดกำหนดการโครงการง่ายขึ้น

Robot Structural Analysis Professional

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกับ Revit ได้แบบสองทาง สามารถเสริมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้อัตโนมัติ และสามารถเลือกขนาดเหล็กที่เหมาะสมให้กับโครงสร้างเหล็กได้ ช่วยให้การออกแบบโครงสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว

3ds Max

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำภาพเสมือนจริงและวีดีโอสำหรับมืออาชีพ เพื่อแสดงการทำงานของผลิตภัณฑ์ สร้างหรือนำเข้าโมเดล 3 มิติ เพื่อทำการจัดฉาก แสง สี แอนิเมชั่น ก่อนทำการเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ

Autodesk Rendering

บริการสำหรับลูกค้า เพื่อใช้ระบบ Cloud ของ Autodesk เพื่อการประมวลผลภาพให้ออกมาสวยเสมือนจริง ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังช่วยประหยัดทรัพยากรของผู้ใช้เป็นอย่างมากอีกด้วย

Vehicle Tracking

ซอฟต์แวร์ Plug-in บน AutoCAD และ AutoCAD Civil 3D สำหรับใช้ในการจำลองเส้นทางการเลี้ยวของรถยนต์แต่ละชนิด และออกแบบที่จอดรถ เพื่อช่วยให้การออกแบบถนนมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Fabrication CADmep

เครื่องมือสำหรับการออกแบบเพื่อสั่งผลิตงานระบบภายในอาคาร อาทิเช่น ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า เป็นต้น รองรับการทำงานบนซอฟต์แวร์ AutoCAD และสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Revit ได้โดยใช้ Library เนื้อหาร่วมกัน

Structural Bridge Design

ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง รวมถึงช่วยตรวจสอบเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน

Autodesk Drive

พื่นที่เก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่ทำให้คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ และสามารถเข้าถึงไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกได้จากทุกที่ ทุกเวลา สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อซอฟต์แวร์ Autodesk

สำหรับท่านที่สนใจซอฟต์แวร์ชุด Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อซอฟต์แวร์ ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 – 9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com

error: Content is protected !!